Prána

Prána, životní princip, životní síla, z pohledu nauky o tatvách.

V jednání o dechu zmínili jsme se o Práně. Když prošli jsme již naznačenou cestou dechu, myšlenek a soustřeďování, pochopíme snadněji účinky Prány na náš život. Jest toho nezbytně třeba, poněvadž souvisí její upotřebení, též se sestavou našich “Hodin šťastného člověka”.

Prána jest (kosmickým) dechem vesmíru, proto jest jeho životem, jakož i životem veškerého tvorstva. Proniká vše, žije ve všem, jest vše. Jest pohybem, magnetismem, elektřinou, tíží atd. Můžeme říci, že Prána jest sloupem, na němž spočívají veškeré světy. Prána naplňuje vzduch, ač sama vzduchem není. Žádný tvor nemohl by ani okamžik žíti, kdyby současně vzdušný kyslík pro plíce nevdechoval s Pránou, ač tato sama kyslíkem není. Nedá se vážit, nemůžeme ji čichati ani cítiti a přece je ve všem. Prána jest zachovatelkou života, ve svých účincích skutečná síla životní. Vzduch je bohatě prosycen Pránou. Jako kyslík určen jest k oběhu krve, tak Prána zase pro (systém) obor nervový, jakož i pro celé naše bytí (existenci). Pránu možno v těle našem nahromaditi, jako asi elektřinu v akumulátorech (v bateriích). Silou své vůle a soustředěním můžeme nervy své naplniti bohatě Pránou. Naučíme-li se správně dýchati, jak jsme vpředu uvedli a vědomě Pránu pro své nervy zaopatřovati, přestanou existovati dnes tak četní nervozní lidé, neboť Prána jest pramenem energie, životní síly, tedy i zdraví. Kdo naučil se Pránu vědomě vdechovati, účinkuje příznivě i na svoji duchovní hodnotu. Veškerá cvičení dechová, která jsme již vpředu uvedli, možno prováděti také se soustředěním na Pránu, zvláště při dýchání rytmickém. Abychom Pránou zásobili svoje tělo, jest třeba pomocí koncentrace i své vůle k tomu působiti. Při všech cvičeních dechových možno Pránu vdechovati ve větší míře pouze projevem vůle a určitým řízením myšlenkových proudů. Nejlepších výsledků nabudeme v době, kdy slunce jest na vzestupu, tedy od východu do 12 ti hod., též zvláště v době dorůstajícího měsíce. Tedy v D = 0. Abychom Pránou zásobili úplně svůj organismus, postavme se obličejem k východu (proti slunci), zavřeme oči, zvedněme ruce, aby s hlavou měly podobu W, hluboce zvolna vdechněme a při tom intensivně si mysleme: “vdechuji všemohoucí Pránu – “myšlenkově vdechujeme tak, jako bychom opravdu sáli do sebe dech prsty u rukou a středem dlaň (kde byly rány Kristovy), myšlenkově cítíme, jak tato všemohoucí síla probíhá rukama, vniká do plic a usazuje se ve slunečním pletivu (plexus solaris) nad žaludeční jamkou. Odtud necháme jí jako sluncem prozářiti celé tělo, zvláště chorá místa, načež po krátkém zadržení dechu (aniž by nás to unavovalo) dlouze nosem vydechneme. Tímto způsobem vdechujeme i nohama (opět místem, kde byly rány Kristovy) též místy, kde na těle pociťujeme bolesti, neb místy, kde máme nějaké rány. Zakončení každého myšlenkového proudu i dechu při vdechování Prány budiž v slunečním pletivu. Kdo naučí se tomuto vdechování Prány řádným myšlenkovým soustředěním, pozná blahodárné účinky velmi rychle.

PRÁNA

 Je sanskrtské slovo a znamená dech. Je odvozené od kořenu prá, plnit nebo proudit. Podle hinduistické mytologie představuje prána všechny proudy vitálních životních energií dohromady a staví se na stejnou úroveň s Vájuem, hinduistickým božstvem větru. Ostatní čtyři jsou: apána, udána, samána a vjána. Podle ájurvédy proudí tyto energie tělem člověka, ovládají všechny vitální psychologické a fyziologické procesy, jsou odpovědné za neustálý oběh krve a mízy v organismu, dostávají se do těla kontrakcemi srdce a dýchací soustavou a jsou dopravovány do všech buněk, kde vzniká tzv. buněčné dýchání.

Prána tedy představuje životní energii, kterou potřebuje každý živý organismus, aby byl schopen fungovat na fyzické úrovni. Tyto životní proudy se setkávají v sedmi čakrách, které jsou mezi sebou propojeny soustavou energetických kanálů, tzv. nádi. Jogínské techniky, které podporují tyto tělesné a duchovní proudy životních energií se nazývají pránajáma.


V Ájurvédě je prána rozdělena do pěti vitálních životních proudů.

Prána váta: ovládá všechny vitální psychologické a fyziologické procesy, je odpovědná za neustálý oběh krve a mízy v organismu, dostává se do těla kontrakcemi srdce a dýchací soustavou do všech buněk, kde vzniká tzv. buněčné dýchání. Se nachází v oblasti hlavy. Je to především funkční v hrudní dutině. Pohyb prány Vata je z vnější strany do vnitřku. Je odpovědný za řídí všechny vstupy do těla, jako jsou potraviny, voda, vzduch a smyslové zážitky a řídí pohyby dýchání a polykání. Znalosti, to je také uložena v těle Prana Vata. V funkčního hlediska je komplementární k Udana Vata.

Apána váta: ovládá tlusté střevo a břišní dutinu, vylučovací a sexuální orgány, Je dolů proudící síla v těle a je soustředěn v tlustém střevě. Upravuje veškeré podněty eliminace, močení, menstruace a sexu směrem dolů. Apana řídí a podporuje všechny ostatní formy Vata přes je pohyb. Správné uchovávání a řízení pohybu látek přes tělo, zajistit, aby tkáně je udržován a pěstován jako potřebovat. Pokud jsou látky uchovávat příliš dlouho, není dost, nebo dlouho, může dojít k onemocnění. Nepořádek z apāna Vata je zodpovědný za většinu Vata poruch. To s sebou nese také životní sílu směrem dolů, a má tendenci k omezení vědomí.                                   

Udána váta: ovládá hrdlo a plíce, Je spolu s prány Vata, ale má opačné pohyby. Udana znamená až oddělení proudící vzduch. To se nachází v hrudníku a ve středu v hrdle. Látky, které v žaludku obdržela v tekuté nebo pevné formě, v případě, tavené velmi jemné během převodu potravin jsou eliminovány prostřednictvím výdechu. To je možné díky Udana Vata. Upravuje výdech a řeč. Je také zodpovědný za paměti, sílu, vůli a úsilí. Praxe jógy se zabývá především s rozvojovými Udana.

Samána váta: ovládá žaludek a střeva, To je jedna formy vata, která je dohromady s Vyana váta mají opačné typů pohonu. Samana znamená vyrovnání. To je hnací síla od obvodu do středu.
Akce Samana je ústřední tah akce naproti ven tah Vyana. Přináší tekutiny tlačit ven Vyana vata do centra prostřednictvím impulsů v nervech.

Vyána váta: ovládá cirkulační soustavu a pokožku, vata Znamená všudypřítomné vzduch. To je soustředěno v srdci a distribuovat v celém těle. To upravuje oběhový systém, pohyb spoje a svaly a plnění impulsů a sekretů. To s sebou nese jiný impulsu ze smyslových orgánů do mozku.

ÁJURVÉDA 

i nabízí mnoho přístupů k uvedení Vata dosha do rovnováhy. Zda nástroje používané jsou dietní, bylinné, barvy, vůně, mantry, masážní oleje nebo životní styl, zásady používané k návratu do rovnováhy jsou stejné. Je nutné zvýšit vlastnosti protichůdný k nevyváženosti. Tam, kde je přebytek lehkosti, zvýšíme těžkost. Tam, kde je přebytek chladu, zvýšíme teplotu. Tam, kde je přebytek tvrdosti, zvyšujeme měkkost a tak dále. Zatímco každý z nástrojů léčby uvedených výše jsou cenné, zdaleka nejdůležitějším nástrojem je životní styl. Pouze prostřednictvím přijetí příslušného životního stylu může Vata dosha zůstat v rovnováze a příčina nemoci být odstraněny. Jedním z nejdůležitějších životního stylu nástrojů pro udržování zdraví a na podporu hojení v vata jedince je přijetí pravidelných zdravých rutin, které jsou v harmonii s rytmy přírody. Stabilita se výrazně zlepšila díky jíst a spát ve stejnou dobu každý den. To je nejlepší vzniknout do půl hodiny od slunce stoupá. Ranní rutina by měl obsahovat čas pro sebe Abhyanga (olejová masáž), meditace a jóga cvičení ásan kromě řádné denní hygieny. Jídla se odebírají pravidelně v průběhu celého dne; tolik jako pět malých jídel denně přijatá každé tři hodiny by bylo vhodné. Tato jídla by měla být přijata ve stejnou dobu každý den. Tím se zvyšuje jak těžký a stabilní vlastnosti. Tyto potraviny by měly být poněkud olejovitá (vlhké), vařené-li to možné (teplé) a mírně kořeněná (teplé). Spaním by mělo dojít asi v 9:00 nebo 10:00, ačkoli toto závisí poněkud na rytmu západu slunce a mění sezónu sezóny a podle zeměpisné šířky. Probuzení a spací časy by měly být v souladu ze dne na den (stabilita).Specifická opatření jsou k dispozici pro téměř každý známý stavu v těle, protože tyto příznaky mohou být chápán ve smyslu deseti dvojic opačných vlastností. Jakmile jsou známy vlastnosti ústavy a stavu pacienta, zkušený odborník, protože věděl, vlastnosti nápravných opatření, je schopen navrhnout léčebný program, který přináší tyto opačné vlastnosti do harmonie. Tyto vlastnosti poskytují tělu se základními energiemi a surovin potřebných k podpoře hojení.

SLOVO VATA. Pochází za sanskritu (starobylého indického jazyka) a jeho významem je pohyb nebo vítr. Váta je nejdůležitější složkou systému tridóši, říká se o ní, že je královnou dóš. V těle zodpovídá za fyzické pohyby, nervové a mentální pochody, ale také za oběhový, dýchací, trávící a vylučovací systém. Mrknutí oka, pohyb svalu, tlukot srdce, pohyb cytoplazmy v buňkách i přenos neutronů, to vše řídí váta princip. Kosmickým vztahem váty je vítr a jejím hlavním principem je změna. Jejími elementy jsou vzduch a prostor, ovlivňuje tedy aktivitu a pohyb.

Vátu tvoří dva z pěti základních elementů, element vzduchu a element prostoru (éteru).

Vzduch – je jednou z věčných substancí, která v kombinaci s duší vytváří osobnost. Prostor – neboli éter odpovídá dutinám těla, například ústům a nosu.
Ájurvéda zná 3 základní energie neboli funkční principy, které se nacházejí v lidském těle i ve všech ostatních strukturách. V češtině pro tyto tři principy neexistují vhodné ekvivalenty, takže pro ně používáme původní sanskrtské názvy – váta, pitta a kapha.
Energie je potřebná k tomu, aby se tekutiny a živiny dostaly k buňkám a aby naše tělo vůbec fungovalo. Energie je potřebná též pro zpracování potravy, pro udržování buněčné struktury atd. Váta je energií pohybu, pitta je energií zažívání a kapha “se stará” o “promazání” a strukturu těla. Všichni lidé mají vátu, pittu i kaphu, ale jedna z nich je vždy dominantní, druhá je zastoupena méně a třetí z nich má vliv nejmenší. Podle ájurvédy je příčinou nemoci špatné fungování na buněčné úrovni díky nadmíře či nedostatku váty, pitty nebo kaphy (tedy nerovnováze mezi nimi) a nebo díky přítomnosti toxinů v těle. Dle ájurvédy tělo, mysl i duch spolu neoddělitelně spolupracují a snaží se udržovat rovnovážný stav. Jsou vnímány jako rozdílné aspekty jedné bytosti. K tomu, abychom porozuměli stavu rovnováhy, je nezbytné nejdříve pochopit, jak fungují principy váta, pitta a kapha (tyto principy se v sanskrtu nazývají dóši).
Podle ájurvédské filozofie je celý vesmír souhrou energií 5 elementů – éteru, vzduchu, ohně, vody a země. Dóši váta, pitta a kapha jsou kombinacemi těchto pěti prvků, které tvoří doslova vše kolem nás.

VÁTA

Váta je kombinací éteru a vzduchu. Je to jemná energie spojená s pohybem. Řídí dýchání, mrkání, pohyby svalů a tkání, tlukot srdce a všechny pohyby cytoplazmy a buněčných membrán. V případě rovnovážného stavu, váta podporuje kreativitu a flexibilitu, v opačném případě váta podněcuje strach a úzkost.                                                                                                                 U člověka typu váta, tj. člověka, u kterého je dominantní dóša váta, můžeme nalézt tyto charakteristické rysy:                                                                                                                         Lehká, štíhlá postava
Jakoukoli činnost provádí rychle
Nepravidelný hlad a trávení
Lehký přerušovaný spánek a nespavost
Nadšení, živost, představivost
Snadná vzrušivost, změny nálad
Rychle pochopí novou informaci, ale také rychle zapomene
Sklon ke starostem
Snadno se unaví, sklon k přepínání se
Duševní a fyzická energie přichází v návalech

PITTA   

Pitta je kombinací ohně a vody, je spojena s metabolismem. Řídí zažívání, absorbování a asimilaci živin, metabolismus a tělesnou teplotu. V případě rovnovážného stavu podporuje bystré myšlení a inteligenci, v opačném případě posiluje hněv nenávist a žárlivost. U člověka typu pitta, tj. člověka, u kterého je dominantní dóša pitta, můžeme nalézt tyto charakteristické rysy:
Střední postava
Střední síla a výdrž
Velký hlad a žízeň, silné trávení
Sklon ke hněvu a podrážděnosti při stresu
Světlá nebo načervenalá kůže, často pihovatá
Averze ke slunci a horkému počasí
Podnikavý charakter, má rád náročné úkoly, cíle
Bystrý intelekt
Přesná, jasná řeč
Světlé, světle hnědé nebo zrzavé vlasy

KAPHA

Kapha je tvořena kombinací prvků země a vody, je to energie, která dává formu tělesným strukturám – tzn. že tvoří kosti, svaly a šlachy; spojuje všechny buňky dohromady. Je “mazivem” pro klouby, zvlhčuje kůži, udržuje imunitní systém. V rovnovážném stavu kapha vyjadřuje lásku, klid a odpuštění, v případě nerovnováhy připoutanost, lakotu, hrabivost a závist. U člověka typu kapha, tj. člověka, u kterého je dominantní dóša kapha, můžeme nalézt tyto charakteristické rysy:   Masivní, silná postava i fyzická síla a výdrž
Stálá energie, pomalý v činnosti
Klidná, uvolněná osobnost
Chladná, tlustá, bledá, často mastná kůže
Pomalé pochopení nové informace, ale dobrá dlouhodobá paměť
Hluboký spánek
Sklon k obezitě
Pomalé trávení, mírný hlad
Srdečný, tolerantní, odpouštějící
Sklon k sobeckosti a samolibosti
Je nutné zdůraznit, že o žádném člověku nemůžeme říci, že je čistý typ váta, pitta nebo kapha. Vždy se jedná o kombinaci všech tří dóš, přičemž jedna z nich je většinou dominantní nad ostatními dvěmi. Např. člověk typu váta – bude ovládán jednotlivými dóšami v tomto poměru: váta 70 % – pitta 20 % – kapha 10 %. Vzájemných kombinací je tolik, kolik je lidí na Zemi.

 

Proveďte si test, ve kterém lehce zjistíte váš tělesný typ, jak postupovat:

Ohodnoťte prosím každou otázku číslem od 1 do 6 takto:
Nehodí se  /  známka 1 nebo 2
hodí se někdy  /  známka 3 nebo 4
hodí se nejvíce  /  známka 5 nebo 6


VÁTA

1. Činnost provádím velmi rychle
2. Nejsem dobrý v učení se zpaměti a pozdějším vybavování si naučeného
3. Jsem od přírody nadšený, veselý a temperamentní
4. Mám velmi štíhlou postavu, váhu nenabírám velmi lehce
5. Vždy jsem se učil nové věci velmi lehce
6. Má charakteristická chůze je lehká a rychlá
7. Mám sklon mít potíže při rozhodování
8. Mám sklon k plynatosti nebo snadno dostanu zácpu
9. Mívám studené ruce a nohy
10. Často bývám úzkostlivý nebo ustaraný
11. Nesnáším studené počasí tak dobře jako většina lidí
12. Mluvím rychle a mí přátelé si myslí, že jsem mnohomluvný
13. Mé nálady se snadno mění a jsem poněkud emocionální povahy
14. Mám často potíže usnout nebo se pořádně v noci vyspat
15. Má kůže bývá velmi suchá, obzvláště v zimě
16. Má mysl je velmi aktivní, někdy se roztěká, ale také s velkou představivostí
17. Mé pohyby jsou rychlé a aktivní, má energie přichází v návalech
18. Jsem snadno vzrušivý
19. Když jsem ponechán o samotě, můj režim jídla a spánku se stává nepravidelný
20. Učím se rychle, ale také rychle zapomínám

CELKOVÝ POČET BODŮ _______


PITTA

1. Považuji se za velmi výkonného
2. Ve svých činnostech mám sklon být přesný a systematický
3. Mám pevnou vůli a poněkud prudké způsoby
4. Cítím se nepohodlně nebo se snadno unavím v horkém počasí
5. Mám sklon se snadno zpotit
6. I když to třeba vždy nedám najevo, docela snadno se stanu podrážděný a rozzlobený 7. Jestliže jídlo vynechám, nebo je opožděné, necítím se dobře
8. Jedna, nebo více z následujících charakteristik popisuje mé vlasy: předčasně šedivějící, nebo plešatící, tenké, jemné, rovné vlasy, světlé, zrzavé nebo pískově zbarvené vlasy
9. Mám velkou chuť k jídlu, když chci, umím sníst velké množství
10. Mnoho lidí mě považuje za umíněného, tvrdohlavého
11. Mám velmi pravidelné vyprazdňování
12. Velmi snadno se stávám netrpělivý
13. Mám sklon být perfekcionistou v detailech
14. Velmi snadno se rozzlobím, ale potom to rychle pustím z hlavy
15. Mám velmi rád studená jídla jako např. zmrzlinu a ledové nápoje
16. Spíš budu mít pocit, že v místnosti je příliš horko, než příliš zima a chladno
17. Nesnáším jídla, která jsou velmi pálivá a kořeněná
18. Nejsem tak snášenlivý k nesouhlasu, jak bych měl být
19. Mám rád náročné úkoly, a když něco chci, jsem odhodlán toho dosáhnout za každou cenu
20. Mám sklon být značně kritický k ostatním a také k sobě

CELKOVÝ POČET BODŮ _______


KAPHA

1. Má přirozená tendence je dělat věci pomalým a poklidným způsobem
2. Přibírám na váze rychleji než většina lidí a hubnu pomaleji
3. Mám mírnou a klidnou povahu, nejsem snadno vyveden z míry
4. Mohu klidně vynechat jídlo bez výrazného zneklidnění
5. Mám sklon k nadměrnému tvoření slizu, hlenu, návalům krve, astmatu, nebo problémům s dutinami
6. Musím mít alespoň 8 hodin spánku, abych se cítil dobře
7. Spím velmi hluboce
8. Jsem od přírody klidný a nerozzlobím se snadno
9. Neučím se tak rychle jako někteří lidé, ale mám vynikající retenci /schopnost udržení/ a dlouhodobou paměť
10. Mám tendenci k tloustnutí, snadno se mi ukládá tuk v těle
11. Počasí, které je studené a vlhké, mě obtěžuje
12. Mé vlasy jsou husté, tmavé a vlnité
13. Mám hladkou, měkkou kůži s poněkud bledou pletí
14. Mám velkou, masivní postavu
15. Následující slova mě přesně popisují: vyrovnaný, milé a laskavé povahy, srdečný, láskyplný, shovívavý
16. Mám pomalé trávení a po jídle mám pocit těžkosti
17. Mám velmi dobrou životní sílu, fyzickou odolnost a také stálou úroveň energie
18. Obyčejně jdu pomalou, odměřenou chůzí
19. Mám sklon k zaspávání, vrávorání po probuzení, všeobecně se ráno pomalu rozhýbávám 20. Jím pomalu a jsem pomalý a metodický ve svých činech

CELKOVÝ POČET BODŮ _______


VYHODNOCENÍ   VÁTA :_______ PITTA  :_______ KAPHA :_______

Pokud je skóre jedné dóši mnohem vyšší než druhých dvou, jste typ s jedinou dóšou.

Např. V-87, P-42, K-32,  jste tedy Váta typ a je nutné se věnovat vyrovnání této dóši.

Jestliže žádná dóša není výrazně dominantní, jste dvoudóšový typ.

Např. V-86, P-89, K- 45. Potom máte vlastnosti dvou dóš a jste typ Pitta-Váta.

Vyrovnané skóre všech tří dóš bývá vzácné.

Zkuste udělat test v jiném pořadí než poprvé, nebo požádejte přítele, aby vám pomohl s nějakými otázkami, kde váháte s odpověďmi.

Našim úkolem je tedy uvést dóši do rovnováhy. To ovšem neznamená, aby byly všechny tři na stejné úrovni.                                                                                                                                              Každý z nás se narodí s určitým přirozeným, vzájemným poměrem dóš, který je dán převážně geneticky, ale také jinými faktory. Naším myšlením, chováním, stravou aj., měníme přirozený poměr dóš. Nadbytek dóši se potom ukládá v orgánech a funkcích těla. Příčinou toho propukají nemoci. Začněte se proto věnovat dóše s nejvyšší napočítanou hodnotou. Vyrovnání nejsilnější dóši ovlivňuje správným směrem i ty ostatní.
Nyní znáte hodnoty vašich dóš a víte tedy, že jste typ Váta, Pitta nebo Kapha. Můžete být i dvoudóšový typ Váta-Pitta, Pitta-Kapha apod.

 

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. více informací

Nastavení souborů cookie na tomto webu jsou nastavena na „povolit soubory cookie“, aby vám poskytly co nejlepší zážitek z procházení. Pokud budete nadále používat tuto webovou stránku beze změny nastavení souborů cookie nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, souhlasíte s tím. / The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít okno / Close