Celostní medicína

Co je celostní medicína?

Tento termín pochází z první poloviny minulého stolení a definoval jej americký psycholog německo-židovského původu Friedrich Salomon Perls se svou ženou Laurou, který měl během 2. světové války praxi v USA a získal, s tímto způsobem léčení, velké zkušenosti. Vychází z názoru, že Gestalt terapie /celostní medicína/ je založena na poznávání a vyjadřování svých vnitřních stavů a emocí “tady a teď”, odmítá přitom spekulovat o jejích příčinách. Gestalt terapie se stala populární zejména v 60. letech 20. století, kdy splynula s duchem doby a stala se součástí širších snah o “humanizaci” a “odautoritářštění” psychiatrie, psychologie a vědy vůbec. Bylo zjištěno, že k zablokování určitých aspektů reakcí může dojít již v dětství. Některé potřeby člověka tak mohou zůstat trvale neuspokojeny a v pozdější době mohou u člověka vyvolat jak fyzické tak i psychické problémy, představy, pocity a činy souvisejí s celou osobností (z německého die Gestap – celistvá bytost). Velice silně ho ovlivnilo setkání se Sigismundem Šlomonem Freudem známějším pod jménem Sigmund Freud otcem psychoanalýzy, který se narodil v městě Příbor na Moravě.

Vidíme přicházejícího klienta s problémy v několika základních úrovních:

 • fyzické
 • psychické
 • duchovní
 • pocitové
 • emoční

Na základě vyhodnocení těchto rovin, můžeme určit příčinu nemocí a najít způsob odblokování, příčin vzniku dané nemoci. Jinými slovy – nemoc fyzického těla je již jen hmotným odrazem příčiny vzniku nemoci na duchovní a psychické úrovni.

 

 

 

 

 

Jak tato terapie probíhá?

 

S klientem, který přijde k terapeutovi, léčiteli či jiné osobě provádějící celostní terapii, je provedeno formou dotazů, ve všech úrovních vyšetření a na základě položených dotazů je učiněno vyhodnocení a stanovení diagnózy a následných léčebných postupů a doporučení. Kvalita tohoto vyhodnocení zcela záleží na odborných znalostech psychologie, léčitelství a jiných oborech souvisejících s léčbou těla i ducha člověka.


 

 

Bohuslav Větrovský,

poradce pro alternativní a přírodní medicínu.

Čínská medicína

Čínská medicína sahá, svými základy, do období několik tisíc let před naším letopočtem. Vědomosti, které postupně lidé zasvěceni studiu čínského lékařství objevovali, byly předávány z otců na syny, po celé generace a byly často i rodinným tajemstvím. Tím rodiny(klany), věnující se léčitelství a lékařským naukám, získaly respekt a uznání. Často byli tyto vědomosti spojeny i s učením bojových umění a stylů. Později se veškeré vědomosti o čínské medicíně soustředili v klášterech, kde mniši a mnišky zasvětili celý svůj život poznání bylinek, léčebným postupům a duchovním cvičením. Čínská medicína léčí nejen hmotné tělo ale i to, co fyzické tělo ovlivňuje a zdánlivě není vidět lidským okem. Západní medicína teprve nyní odhaluje díky nejmodernějším technologiím to, že v postupech a vnímání lidského těla měla, má a vždy bude mít čínská medicína náskok.

Základem tradiční čínské medicíny je vytvořit rovnováhu a harmonii v lidském těle, čímž zabraňuje vzniku nebo rozvoji chorob. Současně je to označení pro metody prevence, vyšetření a léčby. Toho dosahuje mnoha způsoby. Mezi její metody patří akupunktura, akupresura, bylinné směsi a také změna životního stylu.

Čínská medicína má  základní vědní směry nauk, kterých je osm:

 • rozlišovací diagnostika
 • metody vyšetřování
 • mechanismus nemocí
 • příčiny a vznik nemocí
 • síť energetických drah
 • vnitřní orgány
 • tělní tekutiny, krev a čchi
 • prevence nemocí a zásady léčby

Postupně zde rozvinu jednotlivé body tak, aby, jste pochopili základy a historii čínské medicíny. Já spíše používám výraz Východní medicína, protože vychází z nauk starších než je Budhismus sám. Cestováním po Asii jsem pochopil, že každá vesnice má svého lékaře a často se stává, že lékařem i léčitelem je mnich, který je současně i náboženskou autoritou. Lidé se obrací na mnichy z klášterů, kde se uchovávají znalosti a postupy nad kterými západní medicína jen nevěřícně kroutí hlavou s tím, že jsou zastaralé, neúčinné a často je označují za šarlatánské.

Ze své vlastní zkušenosti mohu sdělit, že kdybychom vzali západní medicíně veškerou techniku, tak je zcela bezzubá a samotní lékaři by se obrátili na studium bylinek a znovu by objevovali dávno již objevené.

Východní nauky medicíny jsou tak dokonalé, že tu budou další tisíce let a postupně se celosvětově prosadí, jako hlavní léčebný směr tam, kde se nebude muset použít skalpel a technické přístroje.

Antibiotika již zcela ztrácí svoji účinnost a víry jsou vůči nim rezistentní. Používáním antikoncepce jsou vody plné hormonů a jsme na počátku obrovské katastrofy, týkající se druhu Homo Sapiens. Vraťme se k poznání, které nám odkázali naši předci a používejme jich s rozumem a citem.


Bohuslav Větrovský, poradce pro alternativní a přírodní medicínu.

Lidský magnetismus

Myšlenky, jsou síly, které jsou obměnou a přeměnou věčné prasíly, která svou všude přítomností vše ovlivňuje a přeměňuje do jednotlivých časů a prostorů dle toku energie v jednotlivých časoprostorech.
Vždy co člověk objevil ku prospěchu lidstva, byl za to lidstvem odsouzen, zostuzen a potrestán. Teprve uplynutím času následující generace pochopili význam objevu svých zatracovaných předků.

Každý z nás se může léčit a vyléčit bez léků, pomocí skryté síly, neb každý z nás je stvořen z částic, které mají v sobě obsažen magnetismus, který jest fyzikální veličinou. Pomocí tohoto magnetismu jest možné člověku činiti dobro a od zlého utrpení mu pomoci. Každý z nás má v sobě tolik energie, že kdyby jí uměl použít, změnil by svět k nepoznání. Záleží jen na pevných morálních zásadách člověka, který magnetismus používá a tento musí věděti, že jest to síla, která dokáže léčiti ale i nemoci předávati a člověka zabíti. Touto silou lze lidem pomoci od většiny chorob a psychických problémů. Leč léčba tato jest zdlouhavá a energeticky náročná pro magnetizéra – tak člověk užívající magnetismus nazýván jest. Tento člověk dobře odpočatý musí býti, aby silný proud magnetismu mohl nanésti na nemocného přesně do míst kam je potřeba. Působením na nemocná místa dochází k fyzikálním změnám, které jsou měřitelné a viditelné s odstupem času. Magnetizer pomocí bylinek z okolí dokáže zvýšit účinek svého činění. Jen on sám zná kombinace bylinek, které dokáží zvýšit účinek léčby u nemocného. Toto učení lze pouze od mistra převzíti i se všemi tajemstvími s tím spojenými. Leč je potřeba věděti, že na každou nemoc speciální tahy jsou určeny a neznalý těmto vědám vždy na sebe nemoc přenese a i smrtí magnetizera léčba skončiti může.
Pohleďme k nebesům, která kroužíc kolem naší Země. Planety na nebesích vypadají jak světelné body. A teprve učenci, kteří svým životem málem zaplatili, vnesli pravdu, která kolem nás jest. Nikoli vše se pohybuje kolem Země, ale Země se pohybuje v přesně daných drahách kolem Slunce a slunce se pohybuje v přesné dráze Galaxií. Johanus Kepler, Ticho de Brahe, Mikoláš Koperník, Galileo Galiei. Tito učenci pod hrozbou, že přijdou o svůj život, dali lidstvu poznání, které základem i pro vesmírný program jsou. Každý z nich byl jak vědcem, tak i člověkem studující okultní vědy a těmito se živili na královských či císařských dvorech jako astrologové.

Lidský magnetismus lze děliti na kladný a záporný, tak jako fyzikální veličiny se dělí na plus a mínus a základním počítačovým jazykem jsou nuly a jedničky. Vše má svou logiku a své místo jak ve fyzice tak chemii. Pokud chcete lidem pomáhati pomocí okultních věd, lidským magnetismem, bylinkami, vždy zachovati poznatky vědy musíte. Nelze zákony fyzikální ani chemické obejíti. Změniti je však můžete.

Tím, čím můžete změniti zákony vědy, jest poznání. Tímto hlavním motorem člověka lze objevit nové zákony a principy hmoty, antihmoty, bílého i černého světa. Prázdnoty a chaosu. Lidský magnetismus lze nazvati i animálním magnetismem dle duchovních principů, neb naše tělo tvoří tři samostatné těla tak jak trojjedinost boží je. Základem léčby animálním magnetismem je znáti energetické dělení člověka a věděti jak se svou energií zacházeti. V této době lze použíti i magnetického pole přístroji vytvořené. Avšak toto pole mrtvý magnetismus používá a ten je účinnější pro lidi patřící hrubohmotnému světu nikoli jemnohmotnému.

Magnetizer, může použíti různé jen jemu známé pomůcky, kterými dokáže zesílit účinek magnetismu svého. Dokonce tento dokáže uchovati v kádích naplněných kameny, železem, dřevem a bylinkami v přesně vymezeném množství a v přesně vymezeném místě v kádi. Toto vše zalité studenou vodou vytváří baterii plnou magnetismu. Tento lze použít k léčbě nemocných lidí. Jedná se o magnetismus živý a tím jemnohmotný.
Mne naučil můj učitel několik technik použití energie animálního magnetismu, které na základě dlouholetých zkušeností pomohli mnoha lidem od nemocí a duševních poruch.

CO BY JSTE MĚLI VĚDĚT A  CO JE POTŘEBA UDĚLAT

Nemovitosti

Lidé často zapomínají na vyčištění bytu při výstavbě, výměně, nebo koupi bytu. Netuší, že mohou tímto způsobem přijít k vážným zdravotním potížím a karmickým dopadům na budoucí pokolení. Ano, čtete dobře a opakuji: K velikým zdravotním potížím a karmickým dopadům na budoucí pokolení.

CO SE VLASTNĚ DĚJE ?

Tak jako člověk má svou paměť, tak i zdánlivě neživé věci, předměty mají svou paměť. Domy i byty mají svou energii a nasávají informace, děje, které se uvnitř odehrávají. Vnímají osudy lidí, které je obývají, spravují, modernizují. Veškeré tyto informace nasají do svých zdí a to včetně hádek, nemocí, úmrtí ale i oslav, radostí, lásek a narození dětí. Domy mají zapsáno ve svých zdech plno radosti i smutku.
Dříve i místo, kde se mněl postavit dům vyčistil kněz vysvěcením od zlých duchů a negativní energie, proutkař našel vodu a teprve potom se stavěl dům. Po dostavění opět přišel kněz a dal požehnání lidem, kteří se do domu nastěhovali a opět dům vysvětil. Toto by se mělo dít jak při aktech štěstí, tak i při aktech smutku, kdy některý z obyvatelů domu onemocní nebo zemře. Tehdy do sebe dům nasaje informaci o nemoci ale i o smrti a toto si pamatuje po celou dobu své existence. Proto domům, které mají pohnutou minulost se lidé vyhýbají a říkají, že v tom domě straší, nebo mají pocit, jakoby se na ně někdo díval, nebo byl v místnosti.
Tomu se dá předejít pouze tím, že se dům vyčistí od těchto informací.

Předměty

Denně berete do rukou zcela automaticky plno předmětů aniž víte kdo je vyrobil, zda byl nemocný, na co myslel, jakou měl náladu. I tyto předměty mají svou energii a paměť. To však znamená, že zde platí stejně jako v případě nemovitostí, že můžete na sebe přenést informaci z předmětu na sebe a to jak negativní formu, tak i pozitivní formu energie.
Proto bychom vždy měli každičkou věc, kterou si pořídíme do naši domácnosti vžd dobře omýt pokud možno odstátou studenou vodou do které si předem asi tak 12 hodin dáme čistý valoun křemene, který nám tuto vody zcela energeticky zneutralizuje.

 

Hypnóza

je stav změněného vědomí citlivce, který byl zcela vědomě a cíleně uveden do tohoto změněného stavu vědomí, druhým člověkem. Asi takto v rychlosti, by se mohla sdělit definice, tohoto změněného stavu vědomí člověka. Jde o velice zajímavou, účinnou metodu léčení ducha člověka a jeho psychických stavů a problémů.
Člověk, který uvede druhého člověka do změněného stavu vědomí, se nazývá hypnotizér a člověk, který je uváděn do změněného stavu vědomí, tomu se říká citlivec nebo také subjekt. Existuje také autohypnóza a to je stav změněného vědomí, do kterého se uvede daný subjekt sám sebe.
Rozlišujeme pět základních stupňů hypnózy a každý stupeň nám sděluje, v jakém změněném stavu vědomí se subjekt nachází. K těmto stupňům se vrátíme později. Myslím, že je pochopíte z mého popisování stavu změněného vědomí.

Mé počátky,

tohoto umu, sahají skoro třicet let zpět a váží se k faře, v malém moravském městečku, které se jmenuje Židlochovice. Na této faře působil pan děkan Valoušek.  Měl laskavý pohled i hlas a byl přímo ukázkovým knězem, tak jak by měl kněz vypadat a smýšlet. Byl cele položen do svého poslání a staral se o lidi, ve své farnosti. Nikdo nebyl odmítnut. Pokud lidé přišli na faru, často se z nevěřících, stali věřící lidé a oddaní farníci, této římskokatolické farnosti. Život na faře byl velice zajímavý a pestrý. Spolu s panem děkanem na faře hospodařily tři setry, které se jmenovaly: Marie, Irenka a Mariola. Ta poslední byla řádovou sestrou a byla lidská, velice vzdělaná a inteligentní. Irenka byla dříč a vše, co se týkalo práce kolem fary, byla její povinnost. Na její úsměv a zářící oči neustále vzpomínám. Marie, ta byla velice vzdělaná slečna, která díky své chorobě a vleklým zdravotním potížím, znala kdejakou bylinku a dokázala s bylinkami nakládat tak, že pomohla každičkému člověku, který přišel na faru poprosit o radu, protože lékařská věda si již nevěděla rady. Tato má duchovní rodina mě vzdělávala ve víře v Krista a současně jsem se seznamoval s účinky jednotlivých bylinek a také křesťanskou mystikou. Učil jsem se o lidech, o kterých jsem do té doby neměl ani potuchy. Břetislav Kafka, Karel Weinfurter, Božena Kamenická, Jindřich Paseka, kněz František Ferda. Po mnohých hodinách teoretického a praktického vyučování, jsem se vydal do Červeného Kostelce u města Náchod, kde žil a pracoval a hlavně dělal své pokusy s hypnózou, pan Břetislav Kafka. Tento člověk byl jedním z největších hypnotizérů, které tato planeta nosila. S redigováním knih mu pomáhal řídící učitel Ducháč, který byť ve vysokém věku více jak devadesáti let, mě přijal a povídali jsme si o hypnóze a pokusech, které společně s Břetislavem Kafkou uskutečňovali. Jeho paní, byť také v požehnaném věku , nám přinesla čaj a bábovku a byla celá šťastná, když viděla zářit štěstím svého manžela a pochopila, že učení fenoménu Břetislava Kafky se dále někdo věnuje. Bylo to krásné odpoledne a to, co následovalo poté, překonalo i mé myšlenky a touhy. Navštívil jsem dům Břetislava Kafky a poznal osobně jeho syna, který nás velice vřele přijal a dovolil nám prohlédnout si pracovní stůl jeho otce, který od jeho smrti zůstal nedotčen.

Zde se odehrála příhoda,

která všechny zúčastněné překvapila a sice ta, že jsem přesně popsal nejmilejší místo, kam chodil pan Břetislav Kafka přemýšlet a nabírat svou energii. Popsal jsem i jeho kabát a hlavně tašku, kterou neustále nosil, včetně poškození, které tato taška měla. Když se mě jeho syn zeptal odkud toto vím, že toto nikdo neví, ani novináři, ani lidé, kteří za ním chodili. Sdělil jsem mu následující: “Víte, tento pán ke mě chodil od mého útlého dětství a neustále na mě mluvil a byl přesně takto oblečen.”

Po této návštěvě

jsem odjel na místní hřbitov a navštívil hrob, jak Břetislava Kafky, tak i jeho subjektu Edy Křečka. S rodinou pana Kafky jsem byl v kontaktu a navštívil jsem syna Břetislava Kafky i v jeho těžkých zdravotních chvílích. Bohužel dceru pana Břetislava Kafky jsem nepoznal.
Byl jsem obdařen i velkým štěstím v tom, že jsem poznal i pravnuka Edy Křečka. Mohu potvrdit, že on sám i jeho děti jsou výbornými subjekty, citlivci a jdou opravdu až do pátého stupně hypnózy.

Výsledkem mého vzdělávání a umu, bylo udělení živnostenského oprávnění “Poradce přírodní medicíny”. Bohužel toto vše bylo v devadesátých letech minulého tisíciletí zrušeno a nyní je léčitelství tolerováno nikoli oficiálně uznáno.

Hypnózu

jsem užil na pacientech s jejich souhlasem mnohokrát. Dá se pomoci v mnoha nemocech. Například koktání, pomočování, uvolnění stresu. Je i mnoho jiných vážnějších nemocí, kde je možno užít hypnózu. Hypnózu používám obezřetně a to pouze když dojdu k názoru, že její provedení je nezbytné. V devadesátých letech, kdy jsem měl ordinaci na kolejích Vysoké školy zemědělské a konal přednášky, kde se scházívalo více než sto lidí, jsem hypnózu v rámci přednášek předváděl s lidmi z publika. Postup jak hypnotizovat uvádět nebudu, protože se mi stávalo, že ke mně domů přijížděli lidé a žádali mě o pomoc, abych jim probudil kamarády, se kterými zkoušeli hypnózu. Často lidé hypnózu zkoušeli jako zábavu, v alkoholovém opojení a pro zábavu druhých.

Toliko k mé minulosti a nyní k samotné hypnóze.

Hypnotizér musí být člověk pevné vůle a zpravidla vždy, jde o člověka silně magnetického, takže dokáže pracovat i s lidským magnetismem, kterému se říká animální (zvířecí) magnetismus, protože i člověk je z pohledu mystiky zvíře.
Naopak subjektem, neboli citlivcem zpravidla jsou lidé od narození citliví na jakékoli změny a zpravidla nemají tak silný lidský magnetismus jako ostatní lidé. Toto však neplatí, pokud je hypnotizér současně i magnetizérem. Dá se uspat člověk i pomocí užití magnetismu a tomuto spánku se říká magnetický spánek.

Rozlišení jednotlivých stupňů hypnózy:

Břetislav Kafka ve své knize “Nové základy experimentální psychologie” uvádí čtyři stupně hypnózy. Je to z bezpečnostních důvodů. Ve skutečnosti je pět základních stupňů.

1. stupeň je lehká hypnóza. Jde spíše o formu relaxace a mozek funguje  v alfa vlnách.

2. stupeň je už spánek a člověk nemůže ovládat své končetiny, ale stále vnímá své okolí. Může vnímat přes víčka světlo, které může být velice intenzivní.

3. stupeň je spánek velice intenzivní a subjekt vnímá pouze hlas hypnotizéra. Subjekt nevnímá své okolí, neovládá své končetiny a ovládá svou hlavu pomocí svých svalů.

4. stupeň je naprosté odpojení od vědomí. Takovýto subjekt již zcela neovládá své tělo, které se chová, jakoby bylo z hadru. Svaly se zcela uvolní a tep se sníží na minimum. V tomto stupni může bý subjekt maximálně 30 minut a to z důvodu, že v tomto stupni hypnózy se jeho podvědomí chová jako vědomí a subjekt pociťuje obrovskou blaženost, svobodu a je jen málo subjektů co jejich podvědomí dokáže hypnotizér udržet v tomto stavu. U většiny lidí nedojde k dosažení tohoto stupně hypnózy a stavu. Ve čtvrtém stupni se projevují plné schopnosti duše, jako: určovat diagnózy a určovat je v libovolném jazyce. Odstraňování závažných psychických i zdravotních poruch. Projevují se telepatické schopnosti, pohybování předměty, cestování v libovolném čase a prostoru.

 5. stupeň je strnulost subjektu (zdřevěnění) toto je velice nebezpečný stupeň, zde se subjekt nachází na hranici života a smrti. Hypnotizér musí vědět, co činí a nesmí za žádnou cenu dopustit, aby dovolil subjektu odejít do pátého stupně hypnózy. Musí však pod vedením svého učitele tento stav s vhodným subjektem poznati, aby věděl jak se při tomto dosaženém stavu chovati.
Měl jsem tu radost spolupracovat se subjektem, který byl stejně vnímavý jako Eda Křeček a mohu potvrdit, že Břetislav Kafka měl a má ve všech jeho závěrech pravdu.
Česká škola mystiky byla velice silnou školou, uznávanou po celém světě. V současné době se zcela cíleně, snaží jistí lidé dostat vše do jasně pojmenované úřednické škatulky a ze všeho se snaží udělat obchod. To je velice nebezpečné. Snaha organizovat parapsychologii a mystiku je nemyslitelná.

Jedině Bůh dává vše co má a vše také řídí.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. více informací

Nastavení souborů cookie na tomto webu jsou nastavena na „povolit soubory cookie“, aby vám poskytly co nejlepší zážitek z procházení. Pokud budete nadále používat tuto webovou stránku beze změny nastavení souborů cookie nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, souhlasíte s tím. / The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít okno / Close